Καλό ταξίδι, απολαύστε τις προπονήσεις!

3MJR
WARMUP
BIKES
T2B
BEAR CRAWL
F2C
BOR
12 MIN

WORKOUT 6 MIN PODS (4 MIN + 2 MIN HOLD)
FLOOR WIPERS – ROACH HOLD
SIT UPS – KNEE HOLD
TOE TOUCH LEFT LEG – OVERHEAD HOLD LEFT LEG
TOE TOUCH RIGHT LEG – OVERHEAD HOLD RIGHT LEG
LEG LIFTS – LEG EXNT HOLD